Tietosuojaseloste

Allergialapset ry
Tietosuojaseloste 
20.03.2020 

Rekisterinpitäjä
Allergialapset ry
Y-tunnus: 2092977–3 
Osoite: Pirttikorpi 11, 02330 Espoo
Puhelin: 0503524325
Sähköposti: info@allergialapset.fi 
Kotisivu: www.allergialapset.fi 

Tietosuojavastaava 
Ulla Somerma,  info@allergialapset.fi

Rekisterin nimi 
Allergialapset ry:n jäsenrekisteri sekä sen osarekisterit: 
- jäsenrekisteri 
- vapaaehtoisrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä sekä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 
- Jäsenpalvelut 
- Jäsenviestintä 
- Jäsenlaskutus 
- Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 
- Varainhankinta 
- Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten 

Käsiteltävät henkilötiedot 
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka
- rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot 
- yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot 
- jäsenyyden kuluessa kertynyt tieto henkilötietojen käsittelyn tarkoitus -kohdan asioista 
- luottamustoimet ja vapaaehtoisroolit 
- jäsenmaksutiedot 


Tietolähteet 
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 

Tietojen luovutukset ja siirrot 
Jäsenliittymiset ja tapahtumailmoittautumiset vastaanotetaan WordPress -sisällönhallintaohjelmiston kautta tai sähköpostitse. Jäsenrekisteritiedot tallennetaan sähköiseen jäsenrekisteriin, joka sijaitsee Yhdistysavain -palvelussa. Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedottamisessa voidaan käyttää uutiskirjepalvelua (esim. Mailchimp), jonka palvelin voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi- ja kotipaikkatietojen tallentamisen. Lisäksi jäseneksi liittyessään, henkilö antaa haluamansa yhteystiedot jäsenrekisteriin tallennettavaksi. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Allergialapset ry:n hallitus ja heidän valtuuttamansa vapaaehtoiset. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttöoikeus päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus. Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Tietosuojaseloste on saatavilla 
- Allergialapset ry:n kotisivulla www.allergialapset.fi 
- pyydettäessä tietosuojasta vastaavalta henkilöltä postitettuna tai sähköpostitse. 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-    saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
-    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
-    vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
-  vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
-   vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Ulla Somermalle osoitteeseen info@allergialapset.fi Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Allergialapset ry, Ulla Somerma, Pirttikorpi 11, 02330 Espoo


Tietosuojaselosteen muutokset 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.03.2021.

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi